Cookie beleid CTO 70

De website van CTO 70 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Bestuursregelment

Bestuursregelment

BESTUURSREGLEMENT
Het Bestuursreglement, verwijzend naar artikel 14 lid 3,  is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 18 maart 1991.

Het bestuur van voetbalvereniging C.T.O. ’70 te Duivendrecht heeft het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door het bestuur van vv C.T.O.’70 op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet.

Paragraaf 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

1.    Alcoholhoudende dranken:
•    Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
•    Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.
2.    Sociale Hygiëne:
•    Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
•    Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
3.    Leidinggevenden:
Het bestuur heeft drie leden aangewezen als leidinggevende de heren A. Kruijt en P. Cramer en mevrouw C. Balvert. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine.
4.     Barvrijwilliger:
Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 - Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:
1.    Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
2.    Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
3.    De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
4.    Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
5.    Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
6.    Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 - Vaststellen en wijzigen

1.    Het bestuur van voetbal sportvereniging C.T.O ’70 heeft het Bestuursreglement, als aanvulling op de statuten artikel 14 lid 3, ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld dan wel laten bekrachtigen op de Hoofdbestuursvergadering van het Dagelijks Bestuur op 24 november 2012


Paragraaf 2 - Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement

1.    Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
2.    Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in de sportkantine.

Artikel 5 - Huis- en gedragsregels

1.    Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;
2.    Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders  te gebruiken dan in de kantine of op het terras;
3.    Er wordt geen alcohol geschonken aan:
•    Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
4.    Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan zal de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
5.    Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
6.5.    Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Artikel 6 - Openingstijden en schenktijden

1.    De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 24.00 uur. Zaterdag en zondag van 08.00 uur tot en met 18.00 uur

2.    Op de volgende tijdstippen wordt conform de gemeentelijke verordening alcohol geschonken:
Maandag tot en met vrijdag vanaf 18.00 uur en zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur.

Artikel 7 - Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:
1.    Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud;
2.    Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
3.    Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
4.    Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).


Artikel 8 - Voorlichting

1.    Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3)en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
2.    Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.


Artikel 9 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties

1.    Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
2.    Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het bestuursreglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
3.    Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.

Paragraaf 3 - Paracommercie-bepalingen

Artikel 10 - Toegelaten horeca-activiteiten

1.    De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.

2.    Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.

3.    Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

4.    Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

Aldus vastgesteld:

Duivendrecht 01 juni 2022


P. Cramer,                E. Wilders,
Voorzitter                secretaris

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!